extra user info in member tooltip

  1. PVS

    Addon 2x [cXF] Extra User Info in Member Tooltip - Thông tin người dùng bổ sung trong Member Tooltip XenForo 2 1.2.0

    [cXF] Extra User Info in Member Tooltip - Thông tin người dùng bổ sung trong Member Tooltip XenForo 2 1.2.0 Thêm thông tin người dùng bổ sung vào member tooltip như sinh nhật, trang web, chữ ký hoặc các trường tùy chỉnh và một số tính năng bổ sung. Nó hoạt động với các quyền, vì vậy nếu bạn...
  2. PVS

    Addon 2x [cXF] Extra User Info in Member Tooltip - Thông tin người dùng bổ sung trong Member Tooltip XenForo 2 1.1.1

    [cXF] Extra User Info in Member Tooltip - Thông tin người dùng bổ sung trong Member Tooltip XenForo 2 1.1.1 Thêm thông tin người dùng bổ sung vào member tooltip như sinh nhật, trang web, chữ ký hoặc các trường tùy chỉnh và một số tính năng bổ sung. Nó hoạt động với các quyền, vì vậy nếu bạn...
Top Bottom