featured resources

  1. PVS

    Addon 2x Featured resources - Tài nguyên nổi bật cho XenForo 2 1.6

    Featured resources - Tài nguyên nổi bật cho XenForo 2 1.6 Hiển thị tài nguyên nổi bật ngẫu nhiên trong một widget. Tính năng: Tất cả các phrase đều bắt đầu bằng featuredresources_ để thuận tiện cho bạn. Tạo widget: Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets Widget definition =...
  2. PVS

    Addon 2x Featured resources - Tài nguyên nổi bật cho XenForo 2

    Featured resources - Tài nguyên nổi bật cho XenForo 2 1.5 Hiển thị tài nguyên nổi bật ngẫu nhiên trong một widget. Tạo widget: Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets Widget definition = Featured posts Widget key = featured_resources Title = (leave blank) Display in positions =...
Top Bottom