featured threads lite

  1. PVS

    Addon 2x Featured threads lite - Chủ đề nổi bật rút gọn cho XenForo 2 1.0

    Featured threads lite - Chủ đề nổi bật rút gọn cho XenForo 2 1.0 Hiển thị widget chủ đề nổi bật. Tính năng: Mỗi lần tải trang sẽ hiển thị một block mới với các chủ đề nổi bật ngẫu nhiên. Tất cả phrase bắt đầu bằng featuredthreadslite_ để thuận tiện cho bạn. Tạo widget: 1. Vào Appearance...
Top Bottom