filtered user change log

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz]/[Kirby] Filtered User Change Log - Lọc nhật ký thay đổi người dùng cho XenForo 2

    [OzzModz]/[Kirby] Filtered User Change Log - Lọc nhật ký thay đổi người dùng cho XenForo 2 1.0.0 Addon nhỏ sẽ lọc nhật ký thay đổi người dùng của bạn và xóa những người dùng đã chấp nhận các điều khoản & quy tắc và chính sách bảo mật. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom