filtered

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz]/[Kirby] Filtered Account Upgrades - Lọc nâng cấp tài khoản cho XenForo 2

    [OzzModz]/[Kirby] Filtered Account Upgrades - Lọc nâng cấp tài khoản cho XenForo 2 2.0.0 Add-on này cho phép hiển thị một nâng cấp duy nhất trên trang nâng cấp tài khoản bằng cách thêm ID của nó làm tham số URL. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
  2. PVS

    Addon 2x [OzzModz]/[Kirby] Filtered User Change Log - Lọc nhật ký thay đổi người dùng cho XenForo 2

    [OzzModz]/[Kirby] Filtered User Change Log - Lọc nhật ký thay đổi người dùng cho XenForo 2 1.0.0 Addon nhỏ sẽ lọc nhật ký thay đổi người dùng của bạn và xóa những người dùng đã chấp nhận các điều khoản & quy tắc và chính sách bảo mật. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom