first post email moderators

  1. PVS

    Addon 2x First post email moderators - Email cho người kiểm duyệt bài viết đầu tiên cho XenForo 2.2 1.0

    First post email moderators - Email cho người kiểm duyệt bài viết đầu tiên cho XenForo 2.2 1.0 Gửi email tới người kiểm duyệt của diễn đàn nơi một thành viên thực hiện bài viết đầu tiên của họ. Add-on này hữu ích vì hai lý do: Các thành viên có nhiều khả năng trở thành người đăng bài thường...
Top Bottom