first post image xf 2

  1. H

    Help Tìm cách lấy ảnh đầu tiên trong bài làm og:image xenforo 2

    Anh chị em trong diễn đàn có ai biết cách lấy link ảnh đầu tiên trong bài không ạ, chứ cái mặc định og:image trong style nó fix cố định bài nào cũng 1 ảnh chán quá
Top Bottom