flarum banners

  1. PVS

    Addon 2x Flarum Banners - Thêm banner Flarum cho XenForo 2 1.0.0

    Flarum Banners - Thêm banner Flarum cho XenForo 2 1.0.0 Banner Flarum. Sử dụng nó theo cách này: <i class="fas fa-star" data-xf-init="tooltip" title="Administrator"></i> "thay fas fa-star thành biểu tượng khác nếu bạn muốn" Chúc các bạn thành công. Nguồn: xnforo
Top Bottom