flash

  1. PVS

    Hướng dẫn Những lý do không nên làm website bằng Flash

    Những lý do không nên làm website bằng Flash Flash rộ lên như một trào lưu trong một khoảng thời gian rất ngắn rồi lầm lũi rút lui khỏi “võ đài” cũng âm thầm không kém. Mình còn nhớ có một thời gian hầu như trang nào cũng phải có một đoạn Flash Intro, Flash Banner hoặc chí ít cũng phải có chút...
Top