flood permissions

  1. PVS

    Addon 2x Flood Permissions - Thêm quyền để giới hạn tốc độ đăng bài cho XenForo 2 2.3.0

    Flood Permissions - Thêm quyền để giới hạn tốc độ đăng bài cho XenForo 2 2.3.0 Cung cấp quyền cho các nhóm người dùng để tùy chọn giới hạn tốc độ đăng bài thích hợp bao gồm các quyền sau: Quyền chủ đề/Bài viết; New Thread - Enable Per node rate limiting (Bật giới hạn tốc độ mỗi node) New...
Top Bottom