follower

  1. PVS

    Addon 2x [PN] FFW - Thêm widget người dùng theo dõi cho XenForo 2.2 1.0.0

    [PN] FFW - Thêm widget người dùng theo dõi cho XenForo 2.2 1.0.0 Thêm widget người dùng theo dõi. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
  2. PVS

    Addon 2x Ignore Followers - Bỏ qua người theo dõi cho XenForo 2

    Ignore Followers - Bỏ qua người theo dõi cho XenForo 2 1.0.0 Có một vài người dùng phàn nàn rằng những người mà họ đã bỏ qua vẫn xuất hiện trong danh sách người theo dõi của họ. Đây là một mod đơn giản để khắc phục vấn đề đó. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom