font awesome manager manager

  1. PVS

    Addon 2x Font Awesome Manager - Trình quản lý Font Awesome cho XenForo 2.2 1.2.0 RC 3

    Font Awesome Manager - Trình quản lý Font Awesome cho XenForo 2.2 1.2.0 RC 3 XenForo sử dụng phông chữ biểu tượng Font Awesome Pro 5 chứa vài nghìn biểu tượng trong đó XenForo thường chỉ sử dụng vài trăm biểu tượng. Nhưng vì tất cả các biểu tượng được bao gồm trong tệp CSS và font, các trình...
Top Bottom