font-family

  1. PVS

    Sử dụng thuộc tính font-family trong CSS để thiết lập font chữ hiện thị cho các phần tử HTML

    Sử dụng thuộc tính font-family trong CSS để thiết lập font chữ hiện thị cho các phần tử HTML Thuộc tính font-family được dùng để chỉ ra font cho phần tử. Có hai kiểu tên font: font family chỉ ra font family ví dụ Times New Roman hoặc Arial generic family nhóm các font family có cách hiển thị...
Top Bottom