fontawesome 5

  1. PVS

    Addon 2x [MarentDev] FontAwesome 5 Auto-Completer - Tự động hoàn chỉnh FontAwesome 5 XenForo 2

    [MarentDev] FontAwesome 5 Auto-Completer - Tự động hoàn chỉnh FontAwesome 5 XenForo 2 1.0.0 Alpha Tự động hoàn chỉnh cho các biểu tượng Font Awesome (miễn phí). Sử dụng tiền tố:% Bạn chỉ cần thêm vào thuộc tính data-xf-init fontawesome-completer Các biểu tượng FontAwesome được tự động tìm nạp...
Top Bottom