fontawesome bbcode

  1. PVS

    Addon 2x [Foro.Agency] FontAwesome BbCode - Thêm BbCode FontAwesome cho XenForo 2 1.0.6

    [Foro.Agency] FontAwesome BbCode - Thêm BbCode FontAwesome cho XenForo 2 1.0.6 XenForo không hỗ trợ FontAwesome trong chủ đề, chữ ký và các thứ khác. Với addon này, bạn có thể tích hợp FontAwesome của riêng mình vào ứng dụng của bạn. [Foro.Agency] FontAwesome BbCode tích hợp một BbCode mới...
  2. PVS

    Addon 2x FontAwesome BbCode - Thêm BBcode FontAwesome cho XenForo 2

    FontAwesome BbCode - Thêm BBcode FontAwesome cho XenForo 2 1.0.2 XenForo không hỗ trợ FontAwesome trong các chủ đề, chữ ký và một số nơi khác. Với addon này, bạn có thể tích hợp FontAwesome riêng trong ứng dụng của mình. Để sử dụng BbCode mới, bạn phải nhập vào ứng dụng của mình (chủ đề, bài...
Top Bottom