fontawesome icons in message user info

  1. PVS

    Tutorial 2x FontAwesome Icons in Message User Info for Xenforo 2.2 - Thêm biểu tượng FontAwesome trong Message User Info của XenForo 2.2

    FontAwesome Icons in Message User Info for Xenforo 2.2 - Thêm biểu tượng FontAwesome trong Message User Info của XenForo 2.2 Điều này hoạt động trên XF 2.2, cũng có thể hoạt động trên 2.x. Nó bao gồm cách triển khai các biểu tượng fontawesome cho các trường người dùng tùy chỉnh. Có 4 bước...
Top Bottom