fontawesome user icon

  1. PVS

    Addon 2x [ConceptNGo] FontAwesome User Icon - Biểu tượng FontAwesome cho người dùng XenForo 2 1.0.0

    [ConceptNGo] FontAwesome User Icon - Biểu tượng FontAwesome cho người dùng XenForo 2 1.0.0 Thông tin cơ bản: Tên addon: [ConceptNGo] FontAwesome User Icon Phiên bản: 1.0.0 Phiên bản XF: 2.0 và mới hơn Bản trình bày: Add-on này cho phép bạn thêm biểu tượng FontAwesome vào phía trước tên người...
Top Bottom