footer block

  1. PVS

    Addon 2x Footer Block - Thêm block Footer cho XenForo 2 1.3

    Footer Block - Thêm block Footer cho XenForo 2 1.3 Thêm một block Footer phía trên Footer mặc định. Tính năng: Block Footer không được hiển thị responsive. Tất cả phrase đều bắt đầu bằng footerblock_ để bạn tiện theo dõi. Thiết lập: Chỉnh sửa các phrase sau: footerblock_about_us...
Top Bottom