footer link

  1. PVS

    Addon 2x [UH] Footer Links - Cải tiến liên kết ở cuối trang của XenForo 2 2.2.4

    [UH] Footer Links - Cải tiến liên kết ở cuối trang của XenForo 2 2.2.4 Addon sẽ cho phép thay thế các liên kết tiêu chuẩn ở footer bằng các biểu tượng Font Awesome. Tính năng Bạn có thể thiết lập biểu tượng trên liên kết chuẩn Bạn có thể kết hợp biểu tượng và liên kết Bạn chỉ có thể để lại...
  2. PVS

    Addon 2x Footer Links - Cải tiến liên kết ở cuối trang của XenForo 2

    Footer Links - Cải tiến liên kết ở cuối trang của XenForo 2 2.1.4 Addon sẽ cho phép thay thế các liên kết tiêu chuẩn ở footer bằng các biểu tượng Font Awesome. Tính năng Bạn có thể thiết lập biểu tượng trên liên kết chuẩn Bạn có thể kết hợp biểu tượng và liên kết Bạn chỉ có thể để lại liên...
Top Bottom