footer widget positions

  1. PVS

    Addon 2x Footer Widget Positions for Nulumia Themes - Thêm vị trí Footer vào Widget cho Nulumia Themes XF2

    Footer Widget Positions for Nulumia Themes - Thêm vị trí Footer vào Widget cho Nulumia Themes XenForo 2 1.0.1 Addon đơn giản này sẽ thêm các vị trí widget cho các cột footer (A-D) được tìm thấy trong các giao diện Nulumia pro. Giờ đây ngoài HTML cột tùy chỉnh, bạn có thể thêm bất kỳ widget...
Top Bottom