forcing the reading of a thread

  1. PVS

    Addon 2x (FRT) Forcing the Reading of a Thread - Bắt buộc đọc một chủ đề cho XenForo 2

    (FRT) Forcing the Reading of a Thread - Bắt buộc đọc một chủ đề cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này cho phép bạn khiến người dùng của mình đọc một chủ đề. Vui lòng cài đặt quyền cho khách và quản trị viên sau khi cài đặt add-on. Tùy chọn cho phép bạn chọn chủ đề nào để đọc, nếu bạn đặt giá...
Top Bottom