forum cookie

 1. PVS

  Addon 2x Forum cookie - Cookie diễn đàn cho XenForo 2 1.3

  Forum cookie - Cookie diễn đàn cho XenForo 2 1.3 Cho phép thiết lập cookie dựa trên quyền của nhóm người dùng. Một số nơi cho phép không hiển thị quảng cáo nếu một cookie nhất định được đặt. Đây là một cách tuyệt vời để không hiển thị quảng cáo cho các thành viên cao cấp. Tính năng: Đặt...
 2. PVS

  Addon 2x Forum cookie - Cookie diễn đàn cho XenForo 2 1.1

  Forum cookie - Cookie diễn đàn cho XenForo 2 1.1 Cho phép thiết lập cookie dựa trên quyền của nhóm người dùng. Một số nơi cho phép không hiển thị quảng cáo nếu một cookie nhất định được đặt. Đây là một cách tuyệt vời để không hiển thị quảng cáo cho các thành viên cao cấp. Tính năng: Đặt...
 3. PVS

  Addon 2x Forum cookie - Cookie diễn đàn cho XenForo 2 1.0

  Forum cookie - Cookie diễn đàn cho XenForo 2 1.0 Cho phép thiết lập cookie dựa trên quyền của nhóm người dùng. Một số nơi cho phép không hiển thị quảng cáo nếu một cookie nhất định được đặt. Đây là một cách tuyệt vời để không hiển thị quảng cáo cho các thành viên cao cấp. Tính năng: Đặt...
Top Bottom