forum password

 1. PVS

  Addon 2x Forum password - Mật khẩu diễn đàn cho XenForo 2 1.7

  Forum password - Mật khẩu diễn đàn cho XenForo 2 1.7 Add-on hỗ trợ bạn thêm mật khẩu bảo vệ diễn đàn và chủ đề. Tính năng: Cho phép một hoặc nhiều diễn đàn được bảo vệ bằng mật khẩu. Mật khẩu chỉ phải nhập một lần. Mật khẩu được lưu trong một cookie. Tất cả phrase bắt đầu với...
 2. PVS

  Addon 2x Forum password - Mật khẩu diễn đàn cho XenForo 2 1.5

  Forum password - Mật khẩu diễn đàn cho XenForo 2 1.5 Add-on hỗ trợ bạn thêm mật khẩu bảo vệ diễn đàn và chủ đề. Tính năng: Cho phép một hoặc nhiều diễn đàn được bảo vệ bằng mật khẩu. Mật khẩu chỉ phải nhập một lần. Mật khẩu được lưu trong một cookie. Tất cả phrase bắt đầu với...
 3. PVS

  Addon 2x Forum password - Mật khẩu diễn đàn cho XenForo 2

  Forum password - Mật khẩu diễn đàn cho XenForo 2 1.3 Add-on hỗ trợ bạn thêm mật khẩu bảo vệ diễn đàn và chủ đề. Tính năng: Cho phép một hoặc nhiều diễn đàn được bảo vệ bằng mật khẩu. Mật khẩu chỉ phải nhập một lần. Mật khẩu được lưu trong một cookie. Tất cả phrase bắt đầu với...
Top Bottom