forum title

  1. PVS

    Addon 2x Forum title - Tiêu đề diễn đàn cho XenForo 2 1.0

    Forum title - Tiêu đề diễn đàn cho XenForo 2 1.0 Thêm tiêu đề diễn đàn vào thẻ <title>. Khi công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu trang web của bạn, thẻ <title> được sử dụng để xác định tiêu đề chủ đề. Add-on này sẽ thêm tiêu đề diễn đàn vào tiêu đề chủ đề có trong thẻ <title>. Các công cụ tìm...
Top Bottom