function

  1. PVS

    Tutorial 2x Remove Quick Thread function - Loại bỏ chức năng Quick Thread của XenForo 2

    Remove Quick Thread function - Loại bỏ chức năng Quick Thread của XenForo 2 Sửa đổi template này cho phép bạn loại bỏ chức năng tạo chủ đề nhanh trong các trang diễn đàn một cách dễ dàng. Cách làm: Vào template forum_view tìm và xóa đoạn code sau: <xf:macro template="thread_list_macros"...
  2. PVS

    Tutorial 2x XF 2 Command Line Functions - Chức năng dòng lệnh cho XenForo 2

    XF 2 Command Line Functions - Chức năng dòng lệnh cho XenForo 2 Console Tool php cmd.php Usage: command [options] [arguments] Options: -h, --help Display this help message -q, --quiet Do not output any message -V, --version Display this application...
Top Bottom