gan

  1. PVS

    Cách sử dụng các phương thức để đọc và gán giá trị cho phần tử HTML bằng jQuery

    Cách sử dụng các phương thức để đọc và gán giá trị cho phần tử HTML bằng jQuery JQuery có một số phương thức để tương tác với nội dung của các phần tử HTML. Trong đó phương thức html() được dùng để lấy nội dung phần tử được chọn, nó lấy cả nội dung HTML markup. Còn nếu muốn chỉ lấy nội dung...
Top Bottom