gd gif animations

  1. PVS

    Addon 2x [UH] GD Gif Animations - Ảnh động Gif GD cho XenForo 2.2 2.2.10

    [UH] GD Gif Animations - Ảnh động Gif GD cho XenForo 2.2 2.2.10 Add-on này cho phép bạn xử lý các ảnh động GIF một cách chính xác bằng cách sử dụng gifsicle mà không có extension Imagick PECL. Thêm một tùy chọn mới vào ACP -->> Attachments Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
  2. PVS

    Addon 2x [UH] GD Gif Animations - Ảnh động Gif GD cho XenForo 2.2 2.2.9

    [UH] GD Gif Animations - Ảnh động Gif GD cho XenForo 2.2 2.2.9 Add-on này cho phép bạn xử lý các ảnh động GIF một cách chính xác bằng cách sử dụng gifsicle mà không có extension Imagick PECL. Thêm một tùy chọn mới vào ACP -->> Attachments Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom