geoip

  1. PVS

    Addon 2x GeoIP Moderator Tools - Thêm GeoIP vào công cụ Moderator cho XenForo 2

    GeoIP Moderator Tools - Thêm GeoIP vào công cụ Moderator cho XenForo 2 1.0.0.1 Mở rộng công cụ Moderator IP mặc định để bao gồm thông tin GeoIP/Vị trí và tích hợp Google Maps để cải thiện thông tin có sẵn cho người kiểm duyệt. Cài đặt Để sử dụng công cụ này, bạn sẽ cần đăng ký hai key API...
  2. PVS

    Addon 2x GeoIP + GDPR Geoblocking - Cung cấp GeoIP và GDPR Geoblocking cho XenForo 2

    GeoIP + GDPR Geoblocking - Cung cấp GeoIP và GDPR Geoblocking cho XenForo 2 3.0.2 Add-on XenForo 2.0 này cung cấp GeoIP và GDPR Geoblocking bằng dịch vụ GeoIP2 Precision của Maxmind. Nó cũng hiển thị quốc gia được kết hợp với bất kỳ địa chỉ IP nào để hiển thị cho Admin trong suốt giao diện...
Top Bottom