get

  1. PVS

    Addon 2x XFRM get support button - Nút nhận hỗ trợ XFRM XenForo 2 1.0

    XFRM get support button - Nút nhận hỗ trợ XFRM XenForo 2 1.0 Làm cho nút nhận hỗ trợ XFRM mở trong tab mới. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
  2. PVS

    Addon 2x Disable Get Likes Back - Vô hiệu hóa chức năng unlike cho XenForo 2

    Disable Get Likes Back - Vô hiệu hóa chức năng unlike cho XenForo 2 1.0.0 Nội dung bài viết đăng trên diễn đàn của bạn phải nhận được lượt like mới có thể xem đầy đủ, và bạn cũng đã dùng giới hạn lượt like hàng ngày cho người dùng. Tuy nhiên, lại có người dùng nhận ra, khi đã xem được hết đầy...
Top Bottom