gia tri

  1. PVS

    Cách sử dụng các phương thức để đọc và gán giá trị cho phần tử HTML bằng jQuery

    Cách sử dụng các phương thức để đọc và gán giá trị cho phần tử HTML bằng jQuery JQuery có một số phương thức để tương tác với nội dung của các phần tử HTML. Trong đó phương thức html() được dùng để lấy nội dung phần tử được chọn, nó lấy cả nội dung HTML markup. Còn nếu muốn chỉ lấy nội dung...
  2. PVS

    Lấy giá trị và thiết lập giá trị thuộc tính phần tử HTML bằng jQuery

    Lấy giá trị và thiết lập giá trị thuộc tính phần tử HTML bằng jQuery Chúng ta có thể tương tác lấy, gán giá trị cho thuộc tính HTML (href, src, id, class, style ... ) rất dễ dàng thông qua jQuery. Phương thức attr() sử dụng để lấy giá trị thuộc tính và gán giá trị thuộc tính. attr(attr_name) ...
Top Bottom