gio dia phuong

  1. PVS

    Addon 2x [TH] Members' Local Time - Giờ địa phương của thành viên cho XenForo 2

    [TH] Members' Local Time - Giờ địa phương của thành viên cho XenForo 2 1.0.0 Hiển thị các thành viên của bạn theo giờ địa phương trên hồ sơ, tooltip thành viên và bài viết của họ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
  2. PVS

    Addon 2x Local Time - Giờ địa phương cho XenForo 2

    Local Time - Giờ địa phương cho XenForo 2 2.0.0 Add-on đơn giản này thêm thời gian địa phương của người dùng vào sidebar message của họ, với chênh lệch từ múi giờ của khách truy cập có sẵn trong tooltip. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom