giphy permissions

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Giphy Permissions - Quyền Giphy cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Giphy Permissions - Quyền Giphy cho XenForo 2.2 2.0.0 Addon đơn giản sẽ xóa nút "Gif" khỏi trình soạn thảo nếu người dùng không có quyền sử dụng Giphy. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom