giúp mình hiển thị lượt xem chủ đề

  1. T

    Request [Help me] Làm sao chỉnh đc cái này về 0

  2. T

    Help Giúp mình hiển thị lượt xem chủ đề

    Sao mình chèn mã: {xen:number $thread.view_count}: lượt xem, mà so vị trí ấy lại không hiển thị nhỉ? Còn chổ khác thì nhận bình thường, mọi người giúp mình với. <xen:if is="{$pageDescription.content}"><p id="pageDescription" class="muted {$pageDescription.class}">{xen:raw...
Top Bottom