gizle

  1. PVS

    Addon 2x [XenGenTr] Onaylanmamış Üyeye İçeriği Gizle - Ẩn nội dung đối với thành viên chưa được xác minh cho XenForo 2.2 1.0.1

    [XenGenTr] Onaylanmamış Üyeye İçeriği Gizle - Ẩn nội dung đối với thành viên chưa được xác minh cho XenForo 2.2 1.0.1 Các thành viên đã là thành viên của diễn đàn từ khi cài đặt add-on nhưng không duyệt mail hoặc không được người điều hành duyệt sẽ không xem được nội dung diễn đàn. Chúc các...
  2. PVS

    Addon 2x [XenGenTr] Ziyaretcilere linkleri gizle - Ẩn liên kết với khách truy cập cho XenForo 2 1.0.0

    [XenGenTr] Ziyaretcilere linkleri gizle - Ẩn liên kết với khách truy cập cho XenForo 2 1.0.0 Với add-on này được mã hóa cho XenForo 2, nó cho phép bạn ẩn các liên kết được thêm vào diễn đàn đối với khách truy cập. Chủ đề ẩn trình liên kết trong các trường thông báo, chữ ký, tài liệu tham khảo...
Top Bottom