global forum icons

  1. PVS

    Addon 2x [XenGenTr] Global forum icons - Biểu tượng diễn đàn toàn cầu XenForo 2 1.0.7

    [XenGenTr] Global forum icons - Biểu tượng diễn đàn toàn cầu XenForo 2 1.0.7 Giờ đây, từng biểu tượng, không còn vấn đề viết code chỉnh sửa nữa! Nhiệm vụ của add-on là thêm các biểu tượng font awesome vào các trường chính trong diễn đàn. Bạn có thể đóng hoặc thay đổi các biểu tượng này hoàn...
  2. PVS

    Addon 2x [XenGenTr] Global forum icons - Biểu tượng diễn đàn toàn cầu XenForo 2 1.0.6

    [XenGenTr] Global forum icons - Biểu tượng diễn đàn toàn cầu XenForo 2 1.0.6 Giờ đây, từng biểu tượng, không còn vấn đề viết code chỉnh sửa nữa! Nhiệm vụ của add-on là thêm các biểu tượng font awesome vào các trường chính trong diễn đàn. Bạn có thể đóng hoặc thay đổi các biểu tượng này hoàn...
Top Bottom