go to conversation

  1. PVS

    Addon 2x [UH] Go to conversation - Đi đến cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.2.2

    [UH] Go to conversation - Đi đến cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.2.2 Trong XenForo 2.0, nếu cuộc trò chuyện được đọc, người dùng sẽ được chuyển hướng đến tin nhắn trò chuyện đầu tiên. Một số người thích hệ thống này. Add-on này sẽ cho phép người dùng của bạn chọn tin nhắn nào trong cuộc trò...
  2. PVS

    Addon 2x [UH] Go to conversation - Đi đến cuộc trò chuyện cho XenForo 2

    [UH] Go to conversation - Đi đến cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.1.9 Trong XenForo 2.0, nếu cuộc trò chuyện được đọc, người dùng sẽ được chuyển hướng đến tin nhắn trò chuyện đầu tiên. Một số người thích hệ thống này. Add-on này sẽ cho phép người dùng của bạn chọn tin nhắn nào trong cuộc trò...
Top Bottom