google+

  1. PVS

    Addon Google+ Badges - Phù hiệu Google+

    Google+ Badges - Phù hiệu Google+ 1.0.2 Add-on này sẽ bổ sung thêm 3 Custom User Fields vào trang web của bạn: Google+ Profile URL Google+ Page URL Google+ Community URL Và khi điền, thì sau đó nó sẽ hiển thị một phù hiệu đẹp trong hồ sơ cá nhân dưới avatar của người dùng. Tất cả mọi thứ liên...
Top Bottom