grid show

  1. PVS

    Addon 2x Grid Show - Hiển thị dạng lưới XenForo 2 1.1.0

    Grid Show - Hiển thị dạng lưới XenForo 2 1.1.0 Trong AdminCP, bạn sẽ tìm thấy menu GridShow. Tại đây, bạn có thể thêm các ô mới để hiển thị cho người dùng của mình. Bạn có thể đặt bao nhiêu ô tùy thích nhưng add-on sẽ chỉ hiển thị 12 ô đầu tiên. Người dùng phải được thiết lập quyền xem để có...
Top Bottom