gse

  1. PVS

    Addon 2x Search Results with GSE - Kết quả tìm kiếm với GSE cho XenForo 2

    Search Results with GSE - Kết quả tìm kiếm với GSE cho XenForo 2 1.0.2 Add-on này, hoạt động với Google CSE và hiển thị cho kết quả tìm kiếm sử dụng "Công cụ tìm kiếm của Google" và mặc định. Trước khi cài đặt 1. Đi tới Google CSE: https://cse.google.com/cse/create/new và thêm trang web của...
Top Bottom