guard

  1. PVS

    Addon 2x Post Guard - Bảo vệ bài viết cho XenForo 2

    Post Guard - Bảo vệ bài viết cho XenForo 2 2.0.0 XenForo ngăn người dùng tạo bài viết không có nội dung. Tuy nhiên, có thể có các loại bài viết không hợp lệ khác mà bạn muốn ngăn chặn. Mô tả Add-on này cho phép bạn chỉ định các bài viết không hợp lệ bằng cách sử dụng các biểu thức thông thường...
  2. PVS

    Addon Post Guard - Bảo vệ bài viết

    Post Guard - Bảo vệ bài viết 1.1.4 XenForo ngăn người dùng tạo bài viết không có nội dung. Tuy nhiên, có thể có các loại bài viết không hợp lệ khác mà bạn muốn ngăn chặn. Mô tả Add-on này cho phép bạn chỉ định các bài viết không hợp lệ bằng cách sử dụng các biểu thức thông thường hoặc "post...
Top Bottom