hạ cấp xenforo

  1. Blue

    Hạ cấp XenForo - Tại sao không?

    Người ta nói leo lên lưng hổ đã khó nhưng leo xuống còn khó hơn. XenForo liên tục ra những phiên bản mới nhưng chúng cần thời gian để kiểm định, nếu bạn lỡ tay nâng lên bản quá mới thì sẽ không thể hạ xuống được theo cách thông thường và XenForo cũng không hỗ trợ để làm điều đó. Có một khách...
Top Bottom