ham

  1. PVS

    Sử dụng các hàm trong jQuery để lựa chọn phần tử trong DOM

    Sử dụng các hàm trong jQuery để lựa chọn phần tử trong DOM Ở đây chúng ta sẽ xem sự di chuyển trong DOM, đưa ra sự lựa chọn căn cứ theo phần tử đang chọn như phần tử cha, con ...Xem các hàm sau (DOM tree giống cây phả hệ): .parent() lấy phần tử cha trực tiếp của phần tử. .parents() lấy phần tử...
Top