hide links

  1. PVS

    Addon 2x [MMO] Hide Links - Ẩn link kết cho XenForo 2 2.2.0

    [MMO] Hide Links - Ẩn link kết cho XenForo 2 2.2.0 Add-on này sẽ ẩn các liên kết đối với khách trên diễn đàn của bạn và yêu cầu họ đăng nhập hoặc đăng ký để có thể xem. Ngoài ra, add-on sẽ không ẩn các liên kết nội bộ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
  2. PVS

    Addon 2x [MMO] Hide Links - Ẩn link kết cho XenForo 2

    [MMO] Hide Links - Ẩn link kết cho XenForo 2 2.0.1 Add-on này sẽ ẩn các liên kết đối với khách trên diễn đàn của bạn và yêu cầu họ đăng nhập hoặc đăng ký để có thể xem. Ngoài ra, add-on sẽ không ẩn các liên kết nội bộ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom