hide moderated notice from users

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Hide Moderated Notice From Users - Ẩn thông báo kiểm duyệt từ người dùng cho XenForo 2

    [OzzModz] Hide Moderated Notice From Users - Ẩn thông báo kiểm duyệt từ người dùng cho XenForo 2 2.0.2 Addon nhỏ ẩn thông báo bài được kiểm duyệt từ người dùng. Chỉ những người dùng là moderator mới nhìn thấy thông báo. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom