hide quote/reply in first and last posts

  1. PVS

    Addon 2x Hide Quote/Reply In First And Last Posts - Ẩn Quote/Reply trong bài viết đầu và cuối XenForo 2

    Hide Quote/Reply In First And Last Posts - Ẩn Quote/Reply trong bài viết đầu và cuối XenForo 2 2.0.2 Addon này sẽ cho phép quản trị viên ẩn các liên kết trích dẫn/trả lời trong bài đầu tiên và bài viết cuối cùng của một chủ đề. Có hai lựa chọn để kiểm soát việc loại bỏ. Chúc các bạn thành...
Top Bottom