hide system

  1. PVS

    Addon 2x [NZMD] Hide System - Hệ thống ẩn cho XenForo 2

    [NZMD] Hide System - Hệ thống ẩn cho XenForo 2 2.0.91 Hệ thống nội dung ẩn theo tiêu chí nhất định. Gồm có các bbcode sau sẽ được triển khai: Ẩn nội dung theo số lượt thích Ẩn nội dung theo số lượng bài viết. Ẩn nội dung tùy thuộc vào số điểm. Ẩn nội dung chỉ có sẵn cho người dùng được liệt...
Top Bottom