hoat dong nguoi dung

  1. PVS

    Addon 2x [XenConcept] User Activity - Hoạt động người dùng cho XenForo 2 2.1.5

    [XenConcept] User Activity - Hoạt động người dùng cho XenForo 2 2.1.5 Add-on này cho phép bạn xem ai đã đọc các chủ đề, số lượng thành viên khách truy cập trong diễn đàn và khách truy cập/thành viên ai đã điều hướng trong các chủ đề. Tính năng: Nhiều option Usergroup permission Đếm người đọc...
  2. PVS

    Addon 2x [XenConcept] User Activity - Hoạt động người dùng cho XenForo 2

    [XenConcept] User Activity - Hoạt động người dùng cho XenForo 2 2.1.4 Patch Level 4 Add-on này cho phép bạn xem ai đã đọc các chủ đề, số lượng thành viên khách truy cập trong diễn đàn và khách truy cập/thành viên ai đã điều hướng trong các chủ đề. Tính năng: Nhiều option Usergroup permission...
Top Bottom