học lập

  1. anhngan21

    Hướng dẫn Tìm hiểu về HTML cơ bản cho những ai không biết

    HTML là ngôn ngữ quan trọng và cũng là ngôn ngữ mà các coder khi mới bắt đầu vào nggề đều phải viết, lập trình web html nó cũng là nền tảng kiến thức để phát triển lên các ngôn ngữ khác. HTML là gì? HTML (viết tắt của từ Hypertext Markup Language, hay là “Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản”) là một...
Top Bottom