hop tro chuyen

 1. PVS

  Addon 2x Chat box - Thêm Chat box cho XenForo 2 1.4

  Chat box - Thêm Chat box cho XenForo 2 1.4 Chat box dành cho các thành viên của bạn. Tính năng: BB code, smilie và thẻ người dùng. Tất cả phrase bắt đầu bằng chatbox_ để thuận tiện cho bạn. Quyền nhóm người dùng: Hai quyền nhóm người dùng sau được đặt khi bạn cài đặt add-on...
 2. PVS

  Addon 2x Chat box - Thêm Chat box cho XenForo 2 1.3

  Chat box - Thêm Chat box cho XenForo 2 1.3 Chat box dành cho các thành viên của bạn. Tính năng: BB code, smilie và thẻ người dùng. Tất cả phrase bắt đầu bằng chatbox_ để thuận tiện cho bạn. Quyền nhóm người dùng: Hai quyền nhóm người dùng sau được đặt khi bạn cài đặt add-on...
 3. PVS

  Addon 2x Chat box - Thêm Chat box cho XenForo 2 1.2

  Chat box - Thêm Chat box cho XenForo 2 1.2 Chat box dành cho các thành viên của bạn. Tính năng: BB code, smilie và thẻ người dùng. Tất cả phrase bắt đầu bằng chatbox_ để thuận tiện cho bạn. Quyền nhóm người dùng: Hai quyền nhóm người dùng sau được đặt khi bạn cài đặt add-on...
 4. PVS

  Addon 2x Chat box - Thêm Chat box cho XenForo 2 1.0

  Chat box - Thêm Chat box cho XenForo 2 1.0 Chat box dành cho các thành viên của bạn. Tính năng: BB code, smilie và thẻ người dùng. Tất cả phrase bắt đầu bằng chatbox_ để thuận tiện cho bạn. Quyền nhóm người dùng: Hai quyền nhóm người dùng sau được đặt khi bạn cài đặt add-on...
Top Bottom