hosting va ten mien

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Cập nhật đồng bộ DNS là gì, tại sao phải chờ đợi lâu?

    Để phân giải tên miền, nó phải được đăng ký và trỏ tới ít nhất hai máy chủ name server, 2 máy chủ name server sẽ lưu trữ phân vùng bản ghi dns (record dns) cho tên miền cụ thể. Các máy chủ này có thẩm quyền được cấp phép nên khi ai đó trên Internet hỏi "địa chỉ IP của tên miền cụ thể, yêu cầu...
Top Bottom